eBrand's quick links


More Latest

SEO Việtnam >> Thư viện >> Luật >> Luật Thuế giá trị gia tăng mới 2008
Nghề marketing

Luật Thuế giá trị gia tăng mới 2008Luật Thuế giá trị gia tăng số13/2008/QH12. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.

Mời bạn download file đính kèm để xem nội dung chi tiết
Download Văn bản luật thuế Giá trị gia tăng 2008